Versetul zilei

Și să nu dați uitării binefacerea și dărnicia, căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea Îi plac.

Evrei 13:16 (VDC)

07 Ce credeau primii creștini?

de Adrian Cristea - 10 Iunie 2016

CE CREDEAU PRIMII CREȘTINI?

Unele persoane aduc argumente împotriva Trinității spunând că la Niceea a fost inventată această doctrină, sub porunca lui Constantin. Pentru detalii despre Niceea, puteți intra pe http://www.voxdeibaptist.org/intimplat_la_Nicea.htm, acum mă voi rezuma doar la a cita câțiva din părinți ai bisericii dinainte de consiliul de la Niceea, așadar, cei care nu au avut legătură cu Constantin.

De notat că nu doresc să dovedesc faptul că Trinitatea este adevarată prin aceste citate din părinți ai bisericii, ci doar să arat faptul că cei care cred că Dumnezeirea deplină a Domnului Isus și Trinitatea au fost inventate la Niceea se însală.

1. Ignatius din Antioch (c. 50–117): “Pentru că Dumnezeul nostru, Isus, Hristosul, a fost conceput de Maria potrivit cu planul lui Dumnezeu, în același timp din sămânța lui David și de la Duhul Sfânt. (Ignatius, Scrisori către Efeseni, 18.2. Tradus din Michael Holmes, Părinții Apostolici, 197)

For our God, Jesus the Christ, was conceived by Mary according to God’s plan, both from the seed of David and of the Holy Spirit. (Ignatius, Letter to the Ephesians, 18.2. Translation from Michael Holmes, Apostolic Fathers, 197)

2. Ignatius din Antioch (c. 50–117): “Pentru că Dumnezeul nostru Isus Hristos este mai vizibil acum când este la Tatăl. (Ignatius, Scrisori către Romani, 3.3. Holmes, AF, 229)

For our God Jesus Christ is more visible now that he is în the Father. (Ignatius, Letter to the Romans, 3.3. Holmes, AF, 229)

3. Ignatius din Antioch (c. 50–117): Îl slăvesc pe Isus Hristos, Dumnezeul care te-a făcut atât de înțelept, pentru că vad faptul că tu ești încredințat într-o credință de neclintit, ca și cum ai fi fost țintuit de crucea Domnului Isus Cristos. (Ignatius, Scrisori către cei din Smirna, 1.1. Holmes, AF, 249.)

I glorify Jesus Christ, the God who made you so wise, for I observed that you are established în an unshakable faith, having been nailed, as it were, to the cross of the Lord Jesus Christ. (Ignatius, Letter to the Smyrnaeans, 1.1. Holmes, AF, 249.)

4. Ignatius din Antioch (c. 50–117): Așteaptă cu răbdare pe Cel care este deasupra timpului: Eternul, Invizibilul, care de dragul nostru a devenit vizibil; Cel de neatins, care nu poate să sufere, care de dragul nostru a îndurat orice lucru. (Ignatius, Scrisori către Polycarp, 3.2. Holmes, AF, 265.)

Wait expectantly for the one who is above time: the Eternal, the Invisible, who for our sake became visible; the Intangible, the Unsuffering, who for our sake suffered, who for our sake endured în every way.

5. Polycarp din Smyrna (69–155): Acum, fie ca Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, și veșnicul Mare Preot Însuși, Fiul lui Dumnezeu Isus Hristos, să vă întărească în credință și adevăr… și pe noi împreună cu voi, și pe toți cei care sunt sub ceruri care vor crede în Domnul și Dumnezeul nostru Isus Hristos și în Tatăl Lui care L-a înviat dintre cei morți. (Polycarp, Filipeni, 12:2. Holmes, AF, 295)

Now may the God and Father of our Lord Jesus Christ, and the eternal high priest himself, the Son of God Jesus Christ, build you up în faith and truth . . ., and to us with you, and to all those under heaven who will yet believe în our Lord and God Jesus Christ and în his Father who raised him from the dead. (Polycarp, Philippians, 12:2. Holmes, AF, 295)

6. Justin Martyr (100–165): “Permite-mi în primul rând să enumăr profețiile, lucru pe care doresc să îl fac pentru a-ți demonstra că Hristos este numit atât Domn cât și Dumnezeu. (Ibid., 36. ANF, I:212.)

“Permit me first to recount the prophecies, which I wish to do în order to prove that Christ is called both God and Lord of hosts.” (Ibid., 36. ANF, I:212.)

7. Justin (din nou): Aceste cuvinte mărturisesc explicit că despre El [Isus] a fost mărturisit de Cel [Tatăl] care a făcut toate lucrurile, ca meritând să I se aducă închinare, ca Dumnezeu și ca Hristos. (Ibid., 63. ANF, I:229)

Therefore these words testify explicitly that He [Jesus] is witnessed to by Him [the Father] who established these things, as deserving to be worshipped, as God and as Christ. (Ibid., 63. ANF, I:229)

8. Justin (din nou): Părintele universului are un Fiu; care de asemenea, fiind primul născut Cuvânt al lui Dumnezeu, este chiar Dumnezeu. (Justin Martyr, Prima Aparare, 63. ANF, I:184)

The Father of the universe has a Son; who also, being the first-begotten Word of God, is even God. And of old He appeared în the shape of fire and în the likeness of an angel to Moses and to the other prophets; but now în the times of your reign, having, as we before said, become Man by a virgin . . .” (Justin Martyr, First Apology, 63. ANF, I:184)

9. Justin (din nou): Dacă ai fi înțeles ce a fost scris de profeți, nu ai fi negat că El este Dumnezeu, Fiul singurului, ne-născutului, de nedescrisului Dumnezeu. (Justin Martyr, Dialog cu Trypho, 126. ANF, I:263)

For if you had understood what has been written by the prophets, you would not have denied that He was God, Son of the only, unbegotten, unutterable God. (Justin Martyr, Dialogue with Trypho, 126. ANF, I:263)

10. Tatian (110–172): Noi nu ne purtăm ca niște nebuni, grecilor, nici nu povestim basme atunci când anunțăm că Dumnezeu S-a născut în formă de om. (Tatian, Adresari către greci, 21. ANF, II:74)

We do not act as fools, O Greeks, nor utter idle tales when we announce that God was born în the form of man. (Tatian, Address to the Greeks, 21. ANF, II:74)

11. Melito din Sardis (d. c. 180): Cel care atârnă pământul în spațiu a fost El Însuși atârnat; Cel care a fixat cerurile a fost fixat în cuie; Cel care purta pământul a fost purtat pe cruce; Domnul tuturor a fost supus rușinii într-un trup gol - Dumnezeu a fost omorât! Pentru ca El să nu fie văzut, lumina a fost oprită și ziua a devenit întuneric - pentru că ei au omorât pe Dumnezeu, care a atârnat gol pe lemn...Acesta este Cel care a făcut cerurile și pământul, și la început, împreună cu Tatăl, l-a făcut pe om. (Melito, 5. ANF, VIII:757)

“He that hung up the earth în space was Himself hanged up; He that fixed the heavens was fixed with nails; He that bore up the earth was born up on a tree; the Lord of all was subjected to ignominy în a naked body – God put to death! . . . [I]n order that He might not be seen, the luminaries turned away, and the day became darkened—because they slew God, who hung naked on the tree. . . . This is He who made the heaven and the earth, and în the beginning, together with the Father, fashioned man (Melito, 5. ANF, VIII:757)

12. Irenaeus din Lyons (120–202): El a primit mărturie din partea tuturor că era om adevărat, și că era Dumnezeu adevărat, de la Tatăl, de la Duhul, de la îngeri, de la creația însăși, de la oameni, de la duhurile căzute și de la demoni. (Ibid., 4.6.7. ANF, I:469)

“He received testimony from all that He was very man, and that He was very God, from the Father, from the Spirit, from angels, from the creation itself, from men, from apostate spirits and demons.” (Ibid., 4.6.7. ANF, I:469)

13. Irenaeus (din nou): Isus Hristos este Domnul nostru, și Dumnezeu, și Mântuitor, și Rege, potrivit cu voia invizibilului Tată. (Ibid., 1.10.1. ANF, I:330)

“Christ Jesus [is] our Lord, and God, and Savior, and King, according to the will of the invisible Father.” (Ibid., 1.10.1. ANF, I:330)

14. Irenaeus (din nou): Hristos Însuși, deci, împreună cu Tatăl, este Dumnezeul celor vii, care a vorbit lui Moise, și care de asemenea a fost manifestat patriarhilor. (Ibid., 4.5.2. ANF, I:467)

“Christ Himself, therefore, together with the Father, is the God of the living, who spoke to Moses, and who was also manifested to the fathers.” (Ibid., 4.5.2. ANF, I:467)

15. Origen (c. 185–254): Isus Hristos...în vremurile trecute, golindu-se pe El Însuși (de gloria Lui), a devenit om, și S-a întrupat, deși era Dumnezeu, și în timp ce a fost făcut om a rămas Dumnezeul care era. (Origen, De Principiis, Preface, 4. ANF, IV:240)

“Jesus Christ . . . în the last times, divesting Himself (of His glory), became a man, and was incarnate although God, and while made a man remained the God which He was.” (Origen, De Principiis, Preface, 4. ANF, IV:240)