Versetul zilei

Și să nu dați uitării binefacerea și dărnicia, căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea Îi plac.

Evrei 13:16 (VDC)

Hristos a înviat

de Costache Ioanid - 17 Martie 2016

Hristos a înviat

O zi cu soare în ludeea. Ierusalimu-i frământat.Se-ncrucişează şoapte-n stradă: Isus din morţi a înviat!S-a tulburat cetatea sfântă. Şi omul prost şi înţeleptulse duc la Golgota-n grădină, mai pe furiş şi mai de-a dreptul.Şi parcă-i vezi în două taberi pe toţi la groapa lui Hristos,Pe unii căutând spre ceruri, pe alţii cu privirea-n jos.Acei ce-i vezi cântând „Osana", cu ochii ridicaţi în sus,sunt cei ce ieri plângeau amarnic, sunt ucenicii lui Isus.Sunt cei pe care răstignirea i-a depărtat de cel mai drag,sunt cei ce-au stat închişi trei zile şi lacrimi au vărsat şirag.Iar ceilalţi, plini de tulburare, plecaţi cu frunţile în jos,sunt Sanhedrinul, fariseii, răstignitorii lui Hristos.Sunt cărturarii, tribunalul, conducătorii,-ntr-un cuvânt.Sunt cei ce ieri urcat-au dealul lovind cu biciul trupul sfânt.Sunt cei ce nu I-au dat nici apă, Lui, Celui ce-a creat izvoare:sunt cei ce l-au săpat o groapă şi-au pus pe ea o piatră mare.Priviţi cum stau judecătorii în faţa gropii părăsite,cu fruntea plină de broboane, cu gândurile răvăşite.Priviţi că nu mai stau grămadă, s-au speriat vechii stăpânişi-ajuns-au mulţi din ei să creadă în Cel ce le-a scăpat din mâini.Şi mulţi din cei ce-au zis că Cerul era pustiu de cele sfintes-au prăbuşit când adevărul ieşi afară din morminte.Ba au căzut chiar şi străjerii, s-au prăbuşit uimiţi romanii.Căci nu pot nimici- Învierea, nici forţa armelor, nici banii.                           * * *A-nviat Viaţa lumii - cine-i poate sta în cale,sus în Ceruri serafimii cântă-ntruna osanale.Prin cetate ucenicii s-au aprins de bucurie,îndrăznesc în plină voce a vesti credinţa vie.Nu-s ascunşi, nu mai li-e frică, nici de oameni, nici de moarte,şi, din contră, ţin să ducă noua veste mai departe.Ce nu-i gata Magdalena ca să-ndure în viaţă!Cum să tacă, să nu spună când ea L-a văzut în faţă!Cine i-ar opri pe Petru, pe loan sau chiar pe Toma?L-au văzut! E viu! Zadarnic vine ordin de la Roma!Peste cruci şi peste-arene, peste orice duh de frică,peste orişice primejdii Învierea se ridică.Iată,-i vezi, cu mic cu mare, mame cu copii în braţe,merg cântând în faţa morţii, merg cu zâmbetul pe faţă.Moartea nu mai e o beznă, nu-i o peşţeră grozavă,ci de astăzi, mai degrabă, e o uşă către slavă!A-nviat Isus! întâiul care-a frânt puterea lumii!Vestea a pornit îndată către marginile lumii!A-nviat şi nu mai moare, a-nviat pe totdeauna!El e-al nostru Paşte veşnic, Soarele ce-a-nfrânt furtuna!A-nviat şi dă viaţă tuturor ce vin la Dânsul,să se roage cu căinţă până-i podideşte plânsul.Tuturor ce-şi plâng păcatul şi cer viaţă, mângâiere,pentru toţi El are dreptul să împartă graţiere.Tuturor ce se vor naşte încă în credinţa vie,le dă drept la acel „Paşte", când toţi morţii-or să învie.N-a văzut vreodată lumea, nici străjerii, nici Iudeea,nici n-a pomenit pământul o-nviere ca aceea!Şi acum tu ştii iertarea ce-a adus-o blândul Miel,pune-ţi astăzi întrebarea: tu ai înviat cu El?Eşti tu plin de bucurie, printre fraţii-nvăţăcei?Sau în ceata ce descinde din străvechii farisei?Ţi-ai făcut tu datoria de creştin în timpul vieţii,Creşte viaţa ta-n lumină, cum cresc zorii dimineţii?Eşti tu plin de bucurie că tu nu mai mori în veci?Şi măreşti prin fapte bune slava-n care-ai să petreci?Uită-te puţin în urmă: câte roade ai adus?Spune, eşti tu-n sfânta turmă, eşti tu frate cu Isus?Stăruieşti tu nopţi de-a rândul, ca şi fraţii Lui, creştine,Te-ai luptat tu ca şi gândul să-I trăieşti curat în tine?Oare zici tu ca şi Petru, dacă încercarea vine:„Nici chiar moartea nu mă poate, Doamne, despărţi de Tine!"„Eu rămâne-voi cu Tine", strigau cei din prima turmă,şi-n furtuni şi în prigoane şi ia moarte pân-la urmă!Ai rămas tu lângă Domnul, ai tu inima curată?Ascultat-ai tu îndemnul ca un copilaş de tată?Şi acasă şi la lucru şi prin locuri depărtate, tu trăieşti ca ucenicii?Te fereşti să n-ai păcate?Atunci cântă învierea, ca să-ţi mângâie şi plânsul,că-n curând veni-va iară şi te va lua la Dânsul.