Versetul zilei

povestiți printre neamuri slava Lui, printre toate popoarele minunile Lui!

1 Cronici 16:24 (VDC)

Introducere Rut

de H. L. Heijkoop - 26 Martie 2016

Introducere

În Biblie sunt două cărţi care poartă nume de femei: Rut şi Estera. Rut a fost o moabită iar Estera o evreică. Fiecare, în împrejurările deosebite în care s-au aflat au dovedit dragoste şi credincioşie faţă de Dumnezeu.

Numele Rut apare de 12 ori în cartea cu acelaşi nume. în afară de asta ea mai este menţionată o singură dată în Cuvântul lui Dumnezeu, şi anume într-un loc şi într-o legătură minunat de frumoasă, în genealogia Domnului Isus Hristos (Matei 1.5). Cartea ilustrează felul prin care Duhul Sfânt înmănunchează împrejurări ale unei familii, în aşa fel că duce gândurile minţii noastre la adevăruri foarte însemnate.

Atenţia noastră este purtată la imul dintre cele mai scumpe titluri ale Domnului Isus Hristos, acela de Răscumpărător. Cuvântul ebraic „Goel" este întâlnit de nouă ori în această carte. Termenul îl mai găsim de mai multe ori în Isaia şi în alte cărţi ale Bibliei. Potrivit cu contextul, Goel poate fi tradus „răscumpărător", „rubedenie-bărbat", „răzbunător", dar în cele mai multe cazuri sensul este de „răscumpărător". Cineva remarca privitor la acest termen: „Chiar şi numai acest cuvânt se cade să fie cercetat mai cu amănunţime".

Locul cărţii Rut, între Judecători şi Samuel, este de mare însemnătate. In cartea Judecători ni se înfăţişează declinul poporului Israel şi completa lui nereuşită în a păstra mărturia naţională cu privire la Singurul Dumnezeu Adevărat, în mijlocul întunericului idolatriei şi al păgânismului din Canaan şi din împrejurimile lui. Ca urmare, Dumnezeu trebuie să-i pedepsească şi să-i disciplineze. El a îngăduit vrăjmaşilor lor să-i asuprească (Judecători .2.6-23). Adesea, în harul Său, El a ridicat judecători care să-i elibereze şi să li se dea un răgaz. Dar nici un judecător n-a fost în stare să le dea bucuria pentru moştenirea pe care le-o dăduse Dumnezeu şi la care aveau dreptul. Totdeauna ridicarea lor era numai parţială. Şi, deşi în anumite fapte şi împrejurări fiecare judecător este un simbol al Domnului Isus, totuşi la ei putem găsi multe nedesăvârşiri. Chiar cei care sunt ca prefigurare mai aproape de Hristos, ca de exemplu Ghedeon şi Samson, au dus totuşi poporul pe căi greşite.

Cartea Rut este legată de cartea Judecători prin fraza de la început: „Pe vremea judecătorilor..."

Oricum, în cartea Rut găsim pe unul care poate fi un răscumpărător desăvârşit. Boaz înseamnă „în el este putere", el este un om foarte bogat (cap.2.1). El este ruda de parte bărbătească, răscumpărătorul, cel care este în stare să răscumpere în întregime şi să o ia pentru sine pe una ca Rut Moabita care aparţinând unui popor vrăjmaş lui Dumnezeu, n-ar fi avut nici un drept. El răscumpără moştenirea şi îşi ridică o sămânţă ca să se bucure în întregime de moştenire. Gândul nostru se duce la David, cel care a stabilit puterea împărăţiei şi a dus poporul la odihna unei moşteniri complete. Aşa ajungem la cărţile lui Samuel.

Cartea Rut începe cu Elimelec, cel care părăseşte tara lui Dumnezeu si se termină cu David, omul după inima lui Dumnezeu. Cartea reprezintă o legătură reală şi plină de învăţăminte între Judecători şi Samuel. Ea arată că, chiar în mijlocul celei mai teribile decăderi ca cea de pe vremea judecătorilor, Dumnezeu, în grija Lui providenţială, a lucrat pe căile Lui ascunse, ca să împlinească planurile Lui de har. El ştia că binecuvântând din plin sămânţa lui Avraam, va binecuvânta prin ea toate neamurile. Fără nici o îndoială că aceste cărţi prefigurează istoria lui Israel. In Judecători ne este înfăţişata ruina totală, totala decădere. „Pe vremea aceea nu era împărat în Israel; fiecare făcea ce-i plăcea" (Judecători 21.25). „Pe Mine Mă leapădă ca să nu mai domnesc peste ei" (1 Samuel 8.7).

In cartea Rut ne este înfăţişat Hristos, Răscumpărătorul, cel care răscumpără şi restaurează, care dă moştenirea lui sărmanei rămăşiţe credincioase a lui Israel. Această rămăşiţă este prefigurată de Rut Moabita care se face una cu Naomi cea uitată, care şi-a pierdut totul sub mâna pedepsitoare a lui Dumnezeu. Rut devine soţia lui Boaz.

Dar oare nu i s-au întâmplat lui Israel toate acestea pentru învăţătura noastră? N-au fost ele scrise pentru „învăţătura noastră peste care au venit sfârşiturile veacurilor"? (1 Corinteni 10.11).

Nu au acţionat aceleaşi principii care au produs ruina lui Israel şi în starea de ruină a Bisericii? N-a intervenit mereu, mereu acelaşi har al Iui Dumnezeu în istoria lui Israel ca si în cea a Bisericii? Nu putem deosebi în Judecători, în primele şapte capitole din 1 Samuel, o paralelă cu ceea ce redă Apocalipsa 2 şi 3? Şi nu este Rut o paralelă cu Filadelfîa din Apocalipsa 3.7-14?

In lumina acestor remarci, dorim să luăm şi noi învăţătură din această carte, Rut. Fie ca această carte să vorbească conştiinţelor noastre, ca să vedem pericolul părăsirii locului sau a poziţiei unde ne-a aşezat Dumnezeu. Fie ca inimile noastre să fie îndrumate să mediteze la bunătatea şi la harul infinit aduse de adevăratul nostru „Boaz".