Dumnezeirea Domnului Isus Hristos

de Horia Azimioară - 15 Martie 2016

Dumnezeirea Domnului Isus Hristos

Suntem extrem de mărunței, neînsemnați în universul mare al lui Dumnezeu și ar fi chiar imposibil să spunem ceva sigur despre El, dacă nu ne-ar fi lăsat Cuvântul Său scris. El ne spune Cine este El, ce însușiri are și tot ce știe că este bine să aflăm referitor la El și la noi, în Scriptura care este "insuflată de Dumnezeu" (2 Tim. 3.16). N-am alt gând decât să spun ce este scris, chiar dacă s-ar parea ca ne obosesc citatele înșirate.

Sfânta Scriptură ne spune ca este un singur Dumnezeu, care există din eternitate în trei Persoane - Tatal, Fiul și Duhul Sfânt - egale între Ele, cu aceeași natură divină.

Un singur Dumnezeu

Sunt mai multe versete care afirmă că este un singur Dumnezeu. Iată câteva din ele:

- Deut. 6.4 "Ascultă, Israele, DOMNUL Dumnezeul nostru este singurul DOMN."

- Isaia 45.5 "Eu sunt DOMNUL și nu este altul, afară de Mine nu este Dumnezeu."

- 1 Corinteni 8.4 "știm că, în lume, un idol este totuna cu nimic și nu este decât un singur Dumnezeu."

- 1 Timotei 2.5 "Căci este un singur Dumnezeu și un singur Mijlocitor între Dumnezeu și oameni: Omul Isus Hristos."

Hristos arătat ca Dumnezeu în Vechiul Testament

În Vechiul Testament, Hristos ne este arătat ca fiind din eternitate, înainte de orice început. O caracteristică a lui Dumnezeu este că El nu are început, există dintotdeauna; iar Domnul Hristos nu Și-a început existența când a venit pe pământ, El exista din veșnicie. Iată unele versete:

* Isaia 7.14 spune că fecioara va rămâne însărcinată, va naște un Fiu si-I va pune numele Emanuel (Dumnezeu este cu noi).

* În Isaia 9.6 Copilul care S-a născut (Isus Hristos) este numit "Dumnezeu puternic, Părintele veșniciei." În acest verset sunt arătate profetic umanitatea și dumnezeirea Domnului Hristos.

* Geneza 1.1 "La început Dumnezeu a creat cerurile și pământul." Cuvântul ebraic pentru "Dumnezeu" este "Elohim", redat ca plural în formă (terminatia "im" arată pluralul).

* De asemenea în Geneza 1.26 citim: "Și Dumnezeu a zis: "Să facem om după chipul Nostru și după asemănarea Noastră." Acest plural "Nostru" ne spune că a fost o convorbire între Persoanele Dumnezeirii. De asemenea în Geneza 3.22 Dumnezeu spune că omul a ajuns ca "unul dintre Noi."

* Geneza 1.1 ne spune: "La început Dumnezeu a creat cerurile și pământul." Iar în Coloseni 1.16 citim că prin El (Domnul Isus Hristos) au fost create toate lucrurile, cele care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute. Toate au fost create prin El și pentru El" Aici vedem că "Dumnezeu" din Geneza, care a creat toate, este Domnul Hristos Însuși. De asemenea în Ioan 1.3 este scris: "Toate au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El."

Dumnezeirea Domnului Hristos afirmată în Noul Testament

Multe versete din Noul Testament dovedesc Dumnezeirea Domnului Isus Hristos. Iată numai câteva:

"La început era Cuvântul și Cuvântul era cu Dumnezeu și Cuvântul era Dumnezeu" (Ioan 1.1).

"... și din ei a iesit, după trup, Hristosul, care este mai presus de toate, Dumnezeu binecuvântat în veci" (Romani 9.5).

"așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Isus Hristos" (Tit 2.13).

"prin dreptatea Dumnezeului și Mântuitorului nostru Isus Hristos" (2 Petru 1.1).

"Și noi suntem în Cel Adevărat, adică în Fiul Său, Isus Hristos. El este Dumnezeu adevărat și viața veșnică" (1 Ioan 5.20).

Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt

Multe pasaje în Noul Testament ne vorbesc despre cele trei Persoane ale Dumnezeirii. Sunt atât de multe aceste versete, încât nu este cazul să le menționăm pe toate. Doar câteva: Romani 15.16, 20; Efeseni 2.18; 4.4-6; Iuda 20 și 21. Iar în Ioan 14.16 Domnul Isus spune: "Și Eu Îl voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt Mângâietor."

- Toate Persoanele Dumnezeirii sunt prezente la botezul în Iordan al Domnului Isus, în Matei 3.16, când Tatal a spus despre Domnul Isus: "Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc toată plăcerea" și Duhul Sânt a coborât asupra Lui.

- Botezul indicat în Matei 28.19 este în "Numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt." Sunt trei Persoane și "Numele" este dat o singură dată, arătând că este o unitate perfectă între cele trei Persoane.

- Epistola 2 Corinteni 13.14 se încheie cu aceste cuvinte: "Harul Domnului Isus Hristos și dragostea lui Dumnezeu și părtașia Duhului Sfânt să fie cu voi toți."

Tatăl alege (1 Petru 1.2), iubește lumea (Ioan 3.16) etc;

Fiul suferă (Mc 8.31), răscumpără (1 Petreu 1.18) etc;

Duhul Sfânt lucrează nașterea din nou (Ioan 3), sfințește Gal 5.22) etc.

Fiul lui Dumnezeu și Ful Omului

Expresia "Fiul lui Dumnezeu" arată iubirea ca relație între Persoanele Dumnezeirii. "Tatăl iubește pe Fiul” (Ioan 5.20). "Singurul Său Fiu" sau "unicul Său Fiu" subliniază dragostea din Divinitate în Ioan 1.14, 18; 3.16, 18; 1 Ioan 4.9. Iar cuvântul "Tată" ne vorbește despre această iubire.

Când îngerul i s-a arătat Mariei, i-a spus: "Sfântul care Se va naște Se va chema Fiu al lui Dumnezeu" (Luca 1.35). Domnul Însuși vorbea despre Sine ca fiind "Fiu al lui Dumnezeu" (Ioan 5.25; 9.35) etc.

La Ioan 5.18 citim că iudeii căutau să-L omoare și pentru că zicea că Dumnezeu era Tatăl Său și Se făcea egal cu Dumnezeu.

Cuvântul "Fiu" nu înseamnă o subordonare, ci egalitate și identitate a naturii Lor, manfestată în dragostea divină. În Ioan 10.36 Domnul Isus spune "Eu sunt Fiu al lui Dumnezeu." În Ioan 10.30 El spune: "Eu și Tatăl una suntem." Iudeii de atunci au înțeles că prin aceste cuvinte El Se prezenta ca Dumnezeu (vers. 33).

Expresia "Fiul Omului" subliniază atat umanitatea Sa cât și faptul că El este unicul Dumnezu-Om în aceeasi Persoană. Desi Dumnezeu, El a devenit adevarat Om, dar fără păcat: știa ce înseamnă foamea, setea, somnul. În Evrei 2 ni se spune că El a gustat moatea pentru toți, a nimicit puterea diavolului, a făcut ispășire pentru păcate și poate veni în ajutorul celor ispitiți. Fiul Omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut (Luca 19.10). Când era pe pământ, de multe ori a folosit expresia aceasta, "Fiul Omului." La Ioan 3.13 spunea despre "Fiul Omului care este în cer"!

"Fiul Omului" va veni în slava Tatălui, cu îngerii Săi" (Mat. 16.27). El Se numea "Fiul Omului" care era bine cunoscut în Daniel 7.13-14, ca Mesia și ca Stăpânitor al întregii lumi pentru eternitate.

Închinarea adusă Domnului Isus

Domnul Isus era de acord ca ucenicii să I se închine și faptul acesta arată că El este Dumnezeu. Dacă n-ar fi Dumnezeu, ar fi respins imediat orice închinare, așa cum au făcut Pavel și Barnaba în Listra (Fapte 14.14-15). Deoarece sunt deosebit de frumoase momentele când oamenii I-au adus închinare, bine este sa înșir câteva din ele:

- Mat 14.33: Când L-au vazut pe Domnul Isus umblând pe mare, "cei ce erau în corabie au venit și s-au închinat înaintea lui Isus și I-au zis: "Cu adevărat, Tu ești Fiul lui Dumnezeu!"

- Mat 28.9 în ziua învierii Sale, "iată că le-a întâmpinat Isus și le-a zis: "Bucurați-vă!" Ele s-au apropiat să-I cuprindă picioarele și I s-au închinat."

- Ioan 9.38 Orbul vindecat Îi spune: "Cred, Doamne" și I s-a închinat."

- Ioan 20.28: "Toma I-a răspuns și I-a zis: "Domnul meu și Dumnezeul meu!"

- Evrei 1.6 "Și când aduce iarăși în lume pe Cel întâi-născut, zice: "Toți îngerii lui Dumnezeu să I se închine!"